Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

Tην Τρίτη 26 Γενάρη 2010 στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία για μακροχρόνια μίσθωση του Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέως.
Ιδού αποσπάσματα από το σχετικό έγγραφο (κάποιες υπογραμμίσεις δικές μου):


ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Ημερομηνία: 28-12-2009
Αρ. Πρωτ: 3425

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Το αρ. ΦΕΚ Β 1743/31.12.2001
τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2δ και παρ. 5 και του άρθρου 192 παρ 1 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Το Π.Δ. 270/81
την αρ. 76/12-5-09 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Την αρ. 73/21-12-09 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής

Διακηρύσσει

την με κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία μακροχρόνια μίσθωση του Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέως.

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο προς εκμετάλλευση χώρος (εγκατάσταση του Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέος) περιλαμβάνει:
α) χερσαία ζώνη επιφάνειας 3.230 τ.μ. με νέα κρηπιδώματα πρόσδεσης σκαφών συνολικού μήκους 298,00 μέτρων, βάθους θάλασσας στο μέτωπο των κρηπιδωμάτων -1,00 και νέα κρηπιδώματα μήκους 140,70 μέτρων με καθαρό βάθος νερού στο μέτωπό τους -3,00 μέτρα,
β) θαλάσσιο χώρο επιφάνειας 42.000 τ.μ,
γ) θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων 16,
δ) κτίριο εξυπηρέτησης του τουριστικού καταφυγίου επιφάνειας 90 τ.μ, (κυλικείο, τουαλέτες, γραφείο διοίκησης)
ε) εγκαταστάσεις παροχής καυσίμων
στ) εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων
ζ) εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος και νερού
Από τον παραπάνω χώρο εξαιρείται η πλευρά του μόλου (54) μέτρων Ν.Α του καταφυγίου, τμήμα ΑΒ, που αφήνεται στην ελεύθερη χρήση …


ΑΡΘΡΟ 2 :ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3. Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει προτάσεις με τις σχετικές δεσμεύσεις στους παρακάτω τομείς:
● την αναβάθμιση της περιοχής με την ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει στα ελλιμενιζόμενα σκάφη
● την ποιότητα των ελλιμενιζόμενων σκαφών
● την πολιτική επιλογής προσωπικού και στελέχωση των απαιτούμενων κατά την πρόταση θέσεων
● την χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς
● τη φύλαξη του χώρου και των ελλιμενιζόμενων σκαφών
● την ιατρική κάλυψη περιστατικών
● την διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες
● την τιμολογιακή πολιτική
● τα μελλοντικά επενδυτικά πλάνα
● την στρατηγική marketing για την προώθηση του χώρου
● τις διαθέσεις ως προς τον τοπικό πληθυσμό
τις διευκολύνσεις/παραχωρήσεις σε τοπικά σωματεία, αφιλοκερδείς οργανισμούς, αθλητικές λέσχες
την συντήρηση και προστασία του περιβάλλοντος χώρου
● την συντήρηση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
● την χρησιμοποίηση εναλλακτικών ενεργειακών πηγών
● την διαφάνεια στην λειτουργία της επιχείρησης
το ιστορικό της εταιρίας όσον αφορά οφειλές, παράνομες δραστηριότητες, προβληματικές συναλλαγές και λειτουργία
● την συμμόρφωση με φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης
● την διατήρηση και προώθηση του τοπικού χαρακτήρα
την πρόθεση συνεργασίας με τοπικούς επιχειρηματίες για την υλοποίηση των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων
● τον τρόπο λειτουργίας του χώρου ελλιμενισμού σκαφών, του εντευκτηρίου και του γραφείου συντονισμού
● τις συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες

ΑΡΘΡΟ 3 :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α) Το ελάχιστο ετήσιο τέλος χρήσης προσδιορίζεται σε σαράντα χιλιάδες ( 40.000 ) € , ετησίως αναπροσαρμοζόμενο κατά 3 %, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και είναι καθαρό από φόρους και λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις. Καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις την 1/6 , 1/9 και 1/12, του εκάστοτε έτους. Ειδικά για το πρώτο χρόνο το τέλος χρήσης υπολογίζεται αναλογικά για χρόνο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγανησίου και αναδόχου και καταβάλλεται το 50 % με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 50 % την 1/ 9 / 2010.
Β) Μετά την χωροθέτηση, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Δήμο, σαράντα (40) νέων θέσεων, ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα κατασκευής και τοποθέτησης πλωτής προβλήτας. Το ελάχιστο ετήσιο τέλος χρήσης αναπροσαρμόζεται επί πλέον κατά 30% .
Γ) Επίσης από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της εκμετάλλευσης του Τουριστικού Καταφυγίου ή από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο ανάδοχος που αποφέρει οικονομικό όφελος ή θα ασκείται εντός του χερσαίου ή του θαλάσσιου οριοθετημένου χώρου του Τουριστικού Καταφύγιου, ποσοστό επί της εκατό αποδίδεται στο Δήμο Μεγανησίου, κάθε δίμηνο σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιμέρους δραστηριοτήτων, όπως προκύπτει από τα επίσημα βιβλία και στοιχεία των επιμέρους επιχειρήσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων.
Δ) Ο ανάδοχος μπορεί στην κλειστή οικονομική του προσφορά προς το Δήμο Μεγανησίου να αυξήσει τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. Α του παρόντος. Για τα ποσά του άρθρου 3 παρ. Γ πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις εξασφάλισης και τεκμηρίωση της προέλευσης τους, με ακριβή περιγραφή.
... - …
ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη με δυνατότητα παράτασης μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου έως επιπλέον πέντε (5) έτη. Στη συνέχεια θα προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός.
... - …

Να αναφερθώ επίσης σε δύο έγγραφα, χωρίς επεξηγήσεις πριν σχολιάσω επί του συνόλου.
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
… 2. ΛΙΜΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ.


Ο θαλάσσιος τουρισμός σήμερα είναι η βασική πηγή οικονομικής δραστηριότητας στο Μεγανήσι. Το Μεγανήσι είναι στο κέντρο του Ιονίου, και μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς όλης της Περιφέρειας.
α. Λιμάνι Βαθιού. Η ολοκλήρωση του μαζί με τα λιμάνια Σπήλια και Αθερινός και η ανάληψη της διαχείρισής τους από το Δήμο, θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του Νησιού. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2008.
β. Βελτίωση λιμενικών υποδομών, λιμάνι Αθερινού. Δεν είχε εκτελεστεί το σύνολο των αντικειμένων, που προέβλεπε η μελέτη κατασκευής, λόγω περικοπής του προϋπολογισμού.
Με νέα μελέτη μπορούμε να δούμε την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού.
γ. Τουριστικά καταφύγια. Ζητάμε την χωροθέτηση ενός στον Αθερινό και άλλων δύο μικροτέρων, προκειμένου να μπορούμε να υποδεχθούμε τα σκάφη που προσεγγίζουν το Μεγανήσι, χωρίς ουσιαστικό όφελος μέχρι στιγμής.

18-09-2007 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΣΤ) ΛΙΜΕΝΙΚΑ


Σημαντική είναι και η παρέμβασή μας στην δημιουργία νέων λιμανιών, τουριστικών και αλιευτικών καταφυγίων, συμβάλλοντας έτσι στην διευκόλυνση των θαλασσίων μεταφορών καθώς και στην τουριστική ανάπτυξη.
Ενδεικτικά αναφέρονται: 1) Τουριστικό καταφύγιο Βαθέως Μεγανησίου (2.430.000 ευρώ ΠΕΠ),…

Σχόλια

1. Η ανάληψη της διαχείρισης των λιμανιών από το δήμο, θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του Νησιού. (Επιχ. Πρόγραμμα δήμου Μεγανησίου).
Τι έγινε αλήθεια και άλλαξε γνώμη ο δήμαρχος στο Μεγανήσι; Άλλαξε γνώμη, αποδέχεται αδυναμία διαχείρισης ενός μικρού καταφυγίου ή στόχευε στην εκχώρηση εξ αρχής; Τότε γιατί άλλα έλεγε;
2. Το τουριστικό καταφύγιο στο Βαθύ χρηματοδοτήθηκε με 2.430.000 € από το ΠΕΠ (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).
Με τα χρήματα του ελληνικού λαού χρηματοδοτούνται έργα με απώτερο στόχο την παραχώρησή τους σε ιδιώτες; Γιατί; Η περιουσία είναι δημόσια, δεν είναι τσιφλίκι κανενός και σαν τέτοια πρέπει να προστατεύεται.

Αναρωτιέμαι αν είναι σύννομη μια τέτοια δημοπρασία…
3. Με ποιο δικαίωμα ένας δήμαρχος ή έστω ένα δημοτικό συμβούλιο παραχωρεί περιουσία του Μεγανησιώτικου λαού, όνειρο χρόνων για άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής, δεσμεύοντας και τις επόμενες πέντε δημοτικές αρχές; Ποια διαβούλευση έγινε, ποιους ρώτησε; Στο κάτω της γραφής αρχή του κόμματος που τον στήριξε αποτελεί, εσχάτως, η δημόσια διαβούλευση!
4. Σε καιρούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία εν πολλοίς προέκυψε από τον άκρατο φιλελευθερισμό, διάσημοι οικονομολόγοι, ξένοι και Έλληνες, αναγνωρίζουν πια πως η εκχώρηση των πάντων στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι «πανάκεια». Πολλοί ψελλίζουν τη λέξη κράτος και αναγνωρίζουν πως πρέπει να έχει ρόλο σε επενδυτικές πρωτοβουλίες. Στην ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα μας σοβαροί και υπεύθυνοι αυτοδιοικητικοί φορείς, σε θέματα ζωτικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη, αντί για το ξεπούλημα, αναζητούν άλλες λύσεις προσπαθώντας να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον. Εμείς εδώ τι κάνουμε;
5. Γιατί σε περίοδο που τρέχει το ΕΣΠΑ και έχει ήδη ενταχθεί η κατασκευή
αλλά και η επέκταση 37 τουριστικών καταφυγίων αγκυροβολίων συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατ. Ευρώ, με φορέα υλοποίησης του οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο δήμος, αντί να το αξιοποιήσει το προσπερνά με περισσή
ευκολία;
6. Σε χρονιά δημοτικών εκλογών και σε μια περίοδο που σχεδιάζεται ο νέος Καποδίστριας (Καλλικράτη τον βάφτισαν για να μην υπάρχει συσχετισμός) και ψιθυρίζεται η δημιουργία ενός δήμου για όλο το νομό, δεν αφήνεται το θέμα στην,όποια, νέα δημοτική αρχή; Θαρρώ είναι θέμα ηθικής τάξης!
7. Γιατί σε μια εποχή που ξεκινάει η πορεία έντονης ανάπτυξης του δήμου,να στερηθεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο όπως είναι το τουριστικό καταφύγιο;
8. Πως ένας ιδιώτης που σκοπό έχει το κέρδος, θα φροντίσει για την προστασία του περιβάλλοντος; Ποιους επιχειρηματίες και ποιες πρωτοβουλίες τους για την προστασία του περιβάλλοντος έχουμε να θυμηθούμε; Για το αντίθετο τα παραδείγματα είναι εκατοντάδες…
9. Πως θα διασφαλιστεί ότι η ελεύθερη ζώνη στο λιμάνι δεν θα καταληφθεί από σκάφη του επιχειρηματία και ποιος μπορεί να την εμποδίσει; Μήπως, λέω μήπως, ξαναγυρίζουμε στην εποχή των μεγαλοτσιφλικάδων; Τώρα έγιναν οικόπεδα και οι θάλασσες…
10. Είναι δυνατόν για ένα μικρό τουριστικό καταφύγιο να σηκώνει τα χέρια και να δηλώνει αδυναμία διαχείρισης η δημοτική αρχή; Τότε πως διαχειρίζεται το δήμο και τα συμφέροντα των δημοτών;
11. Αξίζει τον κόπο, για 50 - 60 χιλιάρικα το χρόνο, να βάλει ο δήμος δραγάτη στους δημότες του; Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτεί το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος, όσο είναι καιρός, και να ξεκινήσει μια διαβούλευση με τους δημότες;

Επιμύθιον

«Ο θαλάσσιος τουρισμός σήμερα είναι η βασική πηγή οικονομικής δραστηριότητας στο Μεγανήσι. Το Μεγανήσι είναι στο κέντρο του Ιονίου, και μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς όλης της Περιφέρειας.»

Αυτό αναφέρεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Μεγανησίου και θαρρώ με τούτη τη δημοπρασία, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, φοβούμαι αρνητικό…
Σε κάθε περίπτωση ο λαός στο Μεγανήσι πρέπει να πει τη γνώμη του αν θέλει να λέγεται «κυρίαρχος»…

19/1/2009

Υ.Γ. Στοιχεία πήρα από το διαδίκτυο και από σχόλια των Μαρίνου Μαρκεζίνη και Δημήτρη Κουτσουρα σε αυτό.

Iraniansantur

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ

Τον τίτλο τον δανείστηκα από τον σκιτσογράφο και αρθρογράφο της Ελευθεροτυπίας, Στάθη και από ένα δημοσίευμά του στις 8/1/2010.
Αναδημοσιεύω απόσπασμα από το άρθρο του, γιατί πολύ μου άρεσε.

Τα κάλαντα της πεντάρας...

Πάμε για 10 δισεκατομμύρια αποδείξεις!!! Βλάκες με... απόδειξη οι φωστήρες που το σκέφτηκαν!...
Καλώς σε βρίσκω, Εποχή μου, και το 2010!
Χαιρετώ την Ιδιωτική Δημοκρατία και ταπεινά υποβάλλω τα σέβη μου στους έντιμους Ιδιοκτήτες της!
Πολλά τα έτη σας, πολυχρονεμένοι μου
Ιδιοκτήτες της Δημοκρατίας, άρχοντες των ΜΚΟ και των Ανεξαρτήτων Αρχών, χρόνια πολλά, Γέροντες των Διοικητικών Συμβουλίων Παντού και πασών των Επιτροπών, ω Αργόμισθοι και Χρυσοπληρωμένοι,
ο Θεός να μας κόβει μισθούς και να σας δίνει μπόνους, ο Θεός να μας παγώνει τις αυξήσεις και να σας δίνει ζεστά κέρδη,
ο Θεός να μας κόβει μέρες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και να σας δίνει χρόνια κατοχής, χρυσάφι, πετρέλαιο, νερό -πλανήτη να τρώτε όσον θέλετε...
...ω, Εποχή μου! σε ευχαριστώ
εγώ που στηρίζω τις Τράπεζες για να με τρώνε σε όλη μου τη ζωή, για να 'μαι σκλάβος ασφαλής και κατά το πρέπον αφελής για να 'μαι ευτυχής
εγώ η διαφήμιση, εγώ το λάιφ στάιλ, εγώ η λουμπίνα, η κομπίνα, η κουμπαριά, το κόμμα, εγώ η συντεχνία, ό,τι τέλος πάντων πρέπει να κάνει κανείς για να τη βγάλει καθαρή μέσα στη βρώμα και τη δυσωδία
- «σε ευχαριστώ, ω Εταιρεία», Εποχή μου Εταιρεία! - πέτρα να μη ραγίσει σε αυτό το θαυμαστό Οικοδόμημα, εγώ η λάσπη εγώ και το τούβλο, εσείς η Σύγκλητος και η Γερουσία! το Μεγάλο Φάτσιο των Γκόλντεν Μπόυς, όλα κατ' οικονομίαν τα έχει προβλέψει η Οικονομία μας.
Σε ευχαριστώ Κονγκλάβιο των Βρυξελλών, σεβαστό μου Διευθυντήριο,
σε ευχαριστώ που επιτέλους ήρθες κοντά μας (μεταξύ μας, είναι λίγο άχρηστοι οι δικοί μας) - εγώ,
ο «Eλλην ασθενής»,
γόνος κι απόγονος των απατεώνων αιώνων, γραικύλος από πάππου προς πάππον (κι άμα μας λάχει και καμιά Κατοχή, δωσίλογος γραισκύλος) σε προσκυνώ - όμως μη με παρεξηγήσεις - αλλά αν χρειασθεί και κάνα «φακελλάκι» για να με γιατροπορέψεις, κάτι θα κάνουμε...
ΣΤΑΘΗΣ Σ. 8.Ι.2010 stathis@enet.gr

ΕΥΧΕΣ

Καλή χρονιά πολυχρονεμένοι μου αρμόδιοι του τόπου.
Πέτρα να μη ραγίσει, από τούδε και στο εξής, στο πέρασμά σας, δεν αφήσατε δα και καμιά αράγιστη και στη θέση της.

Καλή χρονιά κύριε δήμαρχε της Λευκάδας!
Εύχομαι η ζωή σου να μην είναι ελλειμματική σαν τον προϋπολογισμό του δήμου, να φωτιστεί και να στολιστεί περισσότερο από το κακόμοιρο «χριστουγεννιάτικο δέντρο» της κεντρικής πλατείας, να έχει περισσότερη σταθερότητα και συνέπεια από τις αποφάσεις του δημοτικού σας συμβουλίου που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και ο δρόμος σας να είναι περισσότερο ευκολοδιάβατος από τους δρόμους και τα «πεζοδρόμια» της πόλης.

Καλή σας χρονιά σεβαστοί μου δημοτικοί σύμβουλοι.
Στιβαρότητα να διακρίνει τη ζωή σας, εσάς της πλειοψηφίας, αποφασιστικότητα να χαρακτηρίζει τις ημέρες σας, νερό να μη βάζετε στο κρασί σας και πάντα μα πάντα να σηκώνεται το χέρι σας όταν θέλετε και όχι από συνήθεια ή όταν σας επιβάλλεται.
Συνέπεια να χαρακτηρίζει τις αποφάσεις σας, εσάς της μείζονος μειοψηφίας, συνεργασία και ομοφωνία σε κρίσιμα θέματα να σας χαρακτηρίζει και ποτέ μα ποτέ να μην σηκώνεται το χέρι σας σκεπτόμενοι το προσωπικό σας μέλλον μα μόνο το μέλλον του τόπου.
Συνεργασία και διάθεση για κοινή δράση να έχετε εσείς, της ελάσσονος μειοψηφίας και οι προτάσεις σας να απευθύνονται σε «ώτα ακουόντων».

Πολλά τα έτη σας κύριε βουλευτά.
Εύχομαι επί των ημερών σας να αποκατασταθούν χρόνια προβλήματα του τόπου, που, εν πολλοίς, εσείς του κληροδοτήσατε με τη μακρόχρονη θητεία σας στα κοινά. Οι ημέρες σας να ευωδιάζουν περισσότερο από τον σκουπιδότοπο και τον βιολογικό στις Αλυκές, τα σχέδιά σας να υλοποιηθούν περισσότερο από τα σχέδια πόλης, ειδικότερα της Κατούνας και των Καρυωτών, η περιουσία σας να είναι ασφαλής και προστατευμένη και καμιά αντιστοιχία να μην έχει με την περιουσία του δήμου και του κράτους στον τόπο.

Σπολάτι σας κύριε νομάρχα
Η ζωή σας να μην είναι βραχυκυκλωμένη όπως η κυκλοφορία στους κόμβους της πόλης, τα μάτια σας να βλέπουν καθαρότερα από ότι κάποιες υπηρεσίες σας τις παρανομίες των «εχόντων και κατεχόντων» συμπολιτών μας, να μην εγκαταλειφθείτε ποτέ όπως τα ορεινά μας χωριά και ο δρόμος σας ουδεμία σχέση να μην έχει με την είσοδο στο νησί τον Αύγουστο.

Μακροημερεύετε κύριοι του συνδέσμου ύδρευσης
Η ζωή σας να κυλάει αμέριμνη, όχι όπως το νερό σε κάποια χωριά του νομού, οι πολίτες να μην έχουν απέναντί σας τη συνέπεια που εσείς επιδεικνύεται στις υποχρεώσεις σας και ο ορίζοντάς σας να είναι καθαρότερος από τους υδροφόρους ορίζοντες στο νησί και στον τόπο.

Εις έτη πολλά κύριοι του Συνδέσμου καθαριότητας
Η ζωή σας να είναι τόσο καθαρή όσο δεν είναι οι δρόμοι, οι αλάνες, οι πλαγιές και τα λαγκάδια του νησιού και οι επιτυχίες της ζωή σας καμιά ποσοστιαία σχέση να μην έχουν με τα ποσοστά της ανακύκλωσης των απορριμμάτων που με τόσο «αίμα και ιδρώτα» πετύχατε...

Χαιρετώ σας κύριοι (και κυρία) δήμαρχοι και κοινοτάρχες
Πολλά θα ήθελα να ευχηθώ στον καθένα χωριστά, θα αρκεστώ μόνο σε τούτο. Εύχομαι οι συμπολίτες σας, στην τελευταία αυτή χρονιά ύπαρξης του δήμου ή της κοινότητάς σας (Καποδίστριας 2 ή Καλλικράτης γαρ), να σας θυμούνται ως τον «τελευταίο των Μοϊκανών», ως τον αδέσμευτο και τον ασυμβίβαστο, ως τον υπηρέτη των πολιτών και μόνο…

Μακροημέρευση κύριοι υπεύθυνοι της υγείας στον τόπο.Είθε οι ημέρες σας να είναι ανέφελες και άνοσες. Η Υγεία, που «νοσεί βαρέως» στο νησί, να βρει επιτέλους την υγειά της με τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας και, όταν νοσήσετε, να θεραπευτείτε στο νέο νοσοκομείο Λευκάδας (άρα να μη νοσήσετε ποτέ…).

Ειρήνη υμίν και έτη πολλά σεβαστοί μου γέροντες της εκκλησίας
Μια απλή ευχή. Το έργο σας να είναι Θεάρεστο και το «αγαπάτε αλλήλους» να αποτελεί πρώτη σας προτεραιότητα.

Χρόνια σας πολλά εργάτες του πολιτισμού στον τόπο
Είθε να μην κινδυνέψετε να χάσετε τα μαγαζάκια που ανοίξατε και συντηρείτε με κόπους και βάσανα, είθε να έχουν πάντοτε καλά προϊόντα και μεγάλη πελατεία, είθε το «κάθε πέρσι και καλύτερα» να μην ισχύει στην περίπτωσή σας και, τέλος, είθε να μάθετε το «η ισχύς εν τη ενώσει».

Καλή δύναμη πολίτες του τόπου.
Εσείς που αποσύρατε το σαραβαλάκι σας γιατί σας ζήτησαν τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα διπλάσια από την αξία του, εσείς που τιμωρείστε γιατί δεν έχετε χρήματα να αγοράσετε άλλο και υποχρεούστε να καβαλάτε πια «πράσινα άλογα», εσείς που σας αναγκάζουν να γίνετε συλλέκτες αποδείξεων, όχι σαν κίνητρο φοροαπαλλαγής μα για να διατηρήσετε, το δεδομένο εδώ και χρόνια, αφορολόγητό σας όριο της φτώχειας, εσείς που στο όνομά σας σφάζονται προεκλογικώς οι (του δικομματισμού) πολιτικοί μας και σας σφάζουν μετεκλογικώς, θυσία στους «έχοντες και κατέχοντες»…

Υγεία να έχετε, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
Εσάς που σας έσπρωξαν ή σας πειθανάγκασαν να κάνετε ένα «κερδοσκοπικό εμβόλιο» αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και πιθανότατα ανασφαλές, για μια γρίπη δημιούργημα και μια «πλασματική πανδημία, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του αιώνα» ( Βόλφγκανγκ Βόνταργκ, επιδημιολόγος, επικεφαλής της επιτροπής Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης ). Εσάς που πάνω στην πλάτη σας, και πάνω στις πλάτες όλου του κόσμου, κερδοσκοπούν φαρμακευτικές εταιρίες, με τη συμπαράσταση διεθνών οργανισμών και βιαστικών, αν όχι βολικών, κυβερνώντων…

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ


Υ.Γ. Ξέχασα, είναι φυσικό, πολλούς. Δεν ιεράρχησα όσους ανέφερα εν γνώσει μου, απέφυγα να αναφερθώ σε πολλά «αυτονόητα» μα, τι θα γράφω όλο το χρόνο; Σε κάθε περίπτωση, τις ευχές μου παντού και σε όλους…

12/1/2010

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΘα κεντήσω
πάνω στου αλόγου σου τη σέλα
με διαμαντόπετρες σωρο
του φεγγαριού το πήγαινε έλα...

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Περί Καλικαντζάρων

Μπελά μεγαλύτερο από τους Καλικαντζάρους δεν γνώρισε ποτέ η Ελλάδα. Και ούτε θα γνωρίσει, αφού αυτά τα επίβουλα, ανισόρροπα και θρασύτατα «τέρατα», έχουν τη μανία να δέχονται στην υπόγεια φυλή τους κάθε πλάσμα που δεν μπορεί να ζήσει για πολύ στην επιφάνεια της γης. Αρχαίοι Σάτυροι κυνηγημένοι από τους χριστιανούς παπάδες, δαίμονες κυνηγημένοι από την μανία των άλλων δαιμόνων, στοιχειά της γης και της φωτιάς εξορισμένα από το στοιχείο τους και άνθρωποι που γεννήθηκαν από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου και δεν βαφτίστηκαν αμέσως ή δεν βαφτίσθηκαν σωστά, γίνονται όλοι Καλικάντζαροι. Νάνοι πιθηκομούρηδες, κατάμαυροι, τριχωτοί σαν ζώα, ξεμαλλιάρηδες, με μάτια κατακόκκινα, δόντια και νύχια σουβλερά, πόδια τραγίσια και πάντα μα πάντα σακατεμένοι.

Προσωπικότητες

Από του Χριστού όμως ως τα Φώτα, για δώδεκα ημέρες ακριβώς, όλος ο συρφετός, μαζί με τις πιο «διάσημες… προσωπικότητές» τους: τον Κωλοβελόνη, ψηλόλιγνο σα μακαρόνι, τον Μαντρακούκο, φοβερό αρχηγό, τον Κοψαχείλη, με τα τεράστια κοφτερά δόντια, τον Παρωρίτη, με μύτη μακριά και μαλακιά σαν προβοσκίδα, τον Παγάνα, με τα κουνελίσια αυτιά, τον Τρικλοπόδη, με το χταποδίσιο χέρι του που κάνει τον κόσμο να περδικλώνεται επάνω του, τον Σιφώτη, με τη στρογγυλή μούρη, τον Καταχανά, που «βρωμάει και ζέχνει», τον Μαλαπέρδα, που κατουράει σύκα, σοδειές και φαγητά…(!!), τον Τρικέρη και τον Μαλαγάνα, που ξεγελούν τα παιδιά και τους αρπάζουν τις λιχουδιές, τον Βατρακούκο, που μοιάζει με γιγαντιαίο βάτραχο, τον Μαγάρα, με την τουμπανισμένη κοιλιά που…καταλαβαίνετε τι μπορεί να κάνει και βρωμάει ο τόπος γύρω του…, τον Κατσιπόδη ή Κατσιποδιάρη, με το τραγίσιο πόδι, τον Γουρλό, με τα γουρλωμένα μάτια, τον Στραβολαίμη, τον κουτσό και καμπούρη Κοψομεσίτη, τον Περίδρομο, τον Βραχνά και τον Ξεφτέρη, ξεχύνονται στη γη, με στριγκλιές και ξεφωνητά κι «αρχίζει το πανηγύρι»…
Ο πιο επικίνδυνος απ’ όλη την ομάδα δεν είναι παρά ο Μαντρακούκος. «Κουτσός, κοντόχοντρος, τραγοπόδαρος, με καραφλό κεφάλι κι ασκημομούρης», αυτός είναι ο Αρχηγός. Μάλλον συγγενεύει με κάποιο αρχαίο απαίσιο ον, τον βυζαντινό «Βαβουτζικάριο».
Το «γλέντι»

Οι Καλικάντζαροι τρέφονται με σκουλήκια, βατράχους, φίδια, ποντίκια, χελώνες κι ό,τι άλλο σιχαμερό μπορεί να τους προσφέρουν τα σκοτεινά βάθη της γης. Εκεί περνούν όλο τον χρόνο, προσπαθώντας να γκρεμίσουν το μεγάλο δέντρο που κρατάει όρθια την πλάση. Και κόβουν, κόβουν και βρίζουν ο ένας τον άλλον και καρπαζώνονται και κυνηγιούνται, ώσπου έρχονται Χριστούγεννα, παρατάνε στην μέση την ύπουλη δουλειά τους κι ανεβαίνουν στην επιφάνεια της γης, για να καταπιαστούν με άλλη, ακόμα πιο ύπουλη δουλειά.
Τότε αρχίζει το «γλέντι».
Ξυπνούν τον κόσμο με τις αγριοφωνάρες τους, βάζουν τρικλοποδιές και πειράζουν τους περαστικούς, τρομάζουν τα παιδιά και τους αρπάζουν τα παιχνίδια για να παίξουν αυτοί κ.λ.π.
Αφού τυραννήσουν κάθε άνθρωπο που έχει την απρονοησία να τριγυρίζει μες στη νύχτα, επιτίθενται στους μύλους. Παιδεύουν τους μυλωνάδες μέχρι να τους γονατίσουν από την απελπισία και σκορπάνε παντού το αλεύρι, προσπαθώντας τάχα να φτιάξουν πίττες. Όταν βαρεθούν, ετοιμάζονται για την μεγάλη επίθεση. Ξεχύνονται μέσα στα χωριά. Μαδούν τα δέντρα και τα λουλούδια των κήπων, ανεβαίνουν στις στέγες και σπάζουν τα κεραμίδια, τρυπώνουν στις καμινάδες των τζακιών και μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Τότε γίνεται χαλασμός μεγάλος. Αναποδογυρίζουν τα έπιπλα, κατουρούν τα πάντα, μαγαρίζουν τα γιορτινά φαγητά κι όσα δεν τους αρέσουν τα πετούν στο πάτωμα και τα ποδοπατούν, τρώνε τα χριστουγεννιάτικα γλυκά και τις λιχουδιές, σκορπίζουν τις στάχτες του τζακιού, τ’ αλεύρια, τις ζάχαρες παντού, ανοίγουν τις ντουλάπες και τα μπαούλα και βρωμίζουν τα καθαρά ρούχα, κ.α.
Δρουν στο σκοτάδι, μέσα στη νύχτα. 353 ή 354 μέρες το χρόνο ζούνε στα σκοτάδια. Δυσκολεύονται έτσι να συνηθίσουν το φως του ήλιου. Το βέβαιο είναι ότι με την κάλυψη του σκοταδιού, την ταχύτητα και την ευλυγισία τους προξενούν θραύση και πανδαιμόνιο σε όποιο σπιτικό και όποιους ανθρώπους δεν προνόησαν να πάρουν τα μέτρα τους, γιατί υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να πάρουμε για να προστατευτούμε, γι’ αυτά όμως δεν θα μιλήσω. Για τους ανθρώπους δεν νοιάζονται καθόλου. Ας πρόσεχαν, λένε.

Η ίδια δουλειά κάθε βράδυ μέχρι την παραμονή των Θεοφανείων. Μόλις δουν τον παπά με τον αγιασμό και τον βασιλικό, τους πιάνει πανικός και τρέχουν να χωθούν στα βάθη της γης, όπου ανακαλύπτουν πως το δέντρο που κρατάει την πλάση έχει θρέψει για τα καλά. Απελπισμένοι από την αποτυχία τους να μαγαρίσουν τα νερά, πέφτουν πάλι με μανία πάνω στο δέντρο κι αρχίζουν να κόβουν, να κόβουν και να βρίζουν ο ένας τον άλλον και να καρπαζώνονται και να κυνηγιούνται, ώσπου έρχονται τα επόμενα Χριστούγεννα και θυμούνται τα νερά, κι άντε πάλι από την αρχή, αιώνες τώρα.

Η ονομασία

Το όνομα Καλικάντζαρος (ή Καλλικάντζαρος) έχει μεγάλη αλλά άγνωστη ιστορία. Στην πραγματικότητα μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Κάποιοι λένε ότι προέρχεται από το «Καλοί» (ωραίοι δηλαδή), «κάνθαροι»
(σκαθάρια). Φαίνεται πως δεν είχαν δει ούτε Καλικάντζαρο ούτε σκαθάρια, εκτός αν το «Καλοί» χρησιμοποιείται για να ξορκίσει την ασχήμια τους. Πως λέμε «Ειρηνικός Ωκεανός», «Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδος» για μέρη που ούτε ειρηνικά είναι ούτε σχέση έχουν με την ελπίδα;
Ίσως Καλικάντζαρος θα πει «Καλό ανθρωποειδές πλάσμα» (το καλό εδώ είναι ειρωνικό, ευφημισμός). Το σίγουρο είναι ότι ο Καλικάντζαροι είναι γνωστοί και με πολλά άλλα ονόματα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και εποχές, αποκαλούνται με διαφορετικά ονόματα. Ο Μιχαήλ Ψελλός του αναφέρει ως «Βαβουτσικάριους» (11ος αι. Ίσως από το «βάβω» = «γιαγιά», ή και μερικές φορές «ζημιά»).

Τα ονόματα που τους έχουν δώσει είναι ποικίλα, ανάλογα με τον τόπο: Βερβελούδες(Κωνστ/λη) , Ζούζουλα, Κάηδες αλλά και Καημπίλιδες (Κάρπαθος), Καλιοντζήδες (Ηπειρος), Καλιτσάγκαρους (Τήνος), Καλλισπούδηδες (Σάμος), Καρακατζόλια (Κρήτη), Καρκαντζόλους, Καρκαντσέλια (Θεσσαλία), Κατσιάδες (Χίος), Καψιούρηδες, Κολοβελόνηδες, Λυκοκάντζαρους (Μεσσηνία), Μνημοράτους, Παγανά, (Π)αρωρίτες, Πλανήταρους (Κύπρος), Σιβότες και Σιφώτες (Καππαδοκία), Σκαλικατζέρια, Τσιλικρωτά (Μάνη), Χρυσαφεντάδες (Οινόη-Πόντος), είναι μερικά απ' αυτά.


Η προέλευση


Η αρχή των μύθων που είναι σχετικοί με τους καλικάντζαρους βρίσκεται στην αρχαιότητα.
► Οι Αρχαίοι πίστευαν πως οι ψυχές σαν έβρισκαν την πόρτα του Άδη ανοιχτή, ανέβαιναν στον απάνω κόσμο και τριγύριζαν παντού χωρίς έλεγχο και περιορισμούς. Λέγεται ότι κρατούν από αρχαίες δοξασίες, όπως οι "κύρες", οι ψυχές δηλαδή που ανέβαιναν στη γη, όσο διαρκούσαν τα Ανθεστήρια, προς τιμήν του Διονύσου, φέρνοντας μπελάδες στους ανθρώπους.
► Λέγεται επίσης ότι συμβολίζουν τις ψυχές των πεθαμένων που έρχονται και βασανίζουν τους ζωντανούς, λαϊκή δοξασία πράγματι τόσο ισχυρή, ώστε οι άνθρωποι, ήδη από τα αρχαία χρόνια, προκειμένου να εξευμενίσουν αυτές τις ψυχές, ετοίμαζαν, ως προσφορά, "μελιτόεσσες", μικρές μελόπιτες, πιθανοί πρόγονοι των "μελομακάρονων" .
► Ο λαός πιστεύει πως καλικάντζαροι γίνονται τα παιδιά που γεννιούνται ανήμερα τα Χριστούγεννα. Γιατί τότε σημαίνει πως η σύλληψή τους έγινε του Ευαγγελισμού, την ίδια μέρα με τη σύλληψη του Χριστού, πράγμα που για κάθε χριστιανό είναι αμάρτημα βαρύτατο.
Το τι βασανιστήρια περνούσαν αυτά τα καημένα τα παιδάκια, στα πολύ παλαιότερα χρόνια, όπου η δοξασία αυτή ήταν έντονη, δε λέγεται…!! Τους έκαιγαν τα πέλματα των ποδιών τους και ειδικά τα νύχια τους, γιατί έλεγαν πως «όταν από τη φλόγα της φωτιάς καψαλιστούν και καούν τα νύχια του, δεν μπορεί να γίνει καλικάντζαρος χωρίς νύχια»…!!
► Κατά διάφορες ελληνικές δοξασίες οι καλικάντζαροι ήταν άνθρωποι με κακιά μοίρα μεταβαλλόμενοι σε δαιμόνια, γίνονται δε καλικάντζαροι αυτοί που έχουν γεννηθεί μέσα στο Δωδεκαήμερο εκτός και αν βαπτισθούν αμέσως, ή εκείνοι στους οποίους ο ιερέας δεν ανέγνωσε σωστά τις ευχές του βαπτίσματος, τα τερατώδη βρέφη, ή κατά τους Σιφναίους όσοι πέθαναν στο Δωδεκαήμερο ή αυτοκτόνησαν και στη Μακεδονία όσοι δεν έχουν ισχυρό Άγγελο για να τους προστατεύει από τον Σατανά.
► Σύμφωνα με μία δοξασία, οι Καλικάντζαροι είναι οι βρυκολακιασμένες ψυχές των στρατιωτών του Ηρώδη. Η «παγάνα» που ξαπόστειλε ο Ηρώδης για να σκοτώσει όλα τα νήπια κάτω των δύο χρόνων, με την ελπίδα πως έτσι θα εξόντωνε και το νεογέννητο Χριστό. Η κατάρα αυτής της παιδοκτονίας τους καταδιώκει και πέρα από τον τάφο.

Προκαταλήψεις

Οι Καλικάντζαροι θεωρούνταν οπωσδήποτε εκφυλισμένα πλάσματα, άνομων διασταυρώσεων και γι’ αυτό μπορεί να απηχούν ακόμα και παλαιολιθικές προκαταλήψεις από τις εποχές όπου άνθρωποι και Νεάντερταλ μοιραζόταν την Ευρώπη, όταν η διασταύρωση μεταξύ διαφορετικών ανθρώπινων ειδών ήταν ακόμα πιθανή και οι εκφυλιστικές τάσεις κοινότερες.
Η ομοιότητα της μορφής τους με τον θεό Πάνα, ή τους Σάτυρους έχει κάνει αρκετούς να τους συνδέουν με τις Ελληνικές μυθολογικές διηγήσεις και την Παλιά Θρησκεία, όχι το λεγόμενο Δωδεκάθεο αλλά τις ακόμα παλαιότερες Χθόνιες λατρείες, που χάνονται στην ανθρώπινη προϊστορία. Η Παλιά Θρησκεία είχε επιβιώσει μέσα από τη Διονυσιακή λατρεία και συμπεριλάμβανε και χθόνια πλάσματα – από τα έγκατα της Γης – τους Χθόνιους / Κρόνιους, αλλά και ακραίες «σκανταλιάρικες» συμπεριφορές κατά την φρενιτιώδη λατρεία του Βρόμιου Βάκχου (Διόνυσου) ανάλογες με αυτές των «Καλλικαντζάρων». Σ’ αυτό συνηγορούν και οι ονομασίες που συνδέουν τους Καλικάντζαρους με τους Λύκους, όπως το «Λυκοκάντζαροι» αφού η μορφή του Λύκου ήταν σημαντική για τη Διονυσιακή λατρεία (βλ. Λύκαια) και τελικά συνδέει τους Καλικάντζαρους και με αυτή αλλά και με τους μεταγενέστερους θρύλους των Λυκανθρώπων.
Υπήρχαν επίσης θρύλοι για Ονοκένταυρους – ανθρωποειδή τριχωτά δαιμόνια – πλάσματα, που ζούσαν στις ερημιές και που προήλθαν από διασταύρωση ανθρώπων και ζώων. Οι Ονοκένταυροι είχαν τη μορφή Σάτυρου, όπως και οι Καλικάντζαροι.
Η λατρεία του Βάκχου κράτησε επιβεβαιωμένα μέχρι τον 12ο αιώνα σε αγροτικές περιοχές της κυρίως Ελλάδας (για να μην πούμε πως ακόμα, κάπου, κάποιοι την συνεχίζουν) και πιθανότατα είναι αυτή που συνδέει τους Καλικάντζαρους με το άλλο πολύ διαδεδομένο τους όνομα «Παγανά».

Το όνομα «παγανά» προέρχεται σίγουρα από την Χριστιανική εποχή και αντίθετα με τα διάφορα τοπικά ονόματα (τσιλικρωτά, Καλιοντζήδες κτλ.) η χρήση του έχει μεγάλο γεωγραφικό εύρος. Αυτή η λέξη μπορεί να μας δώσει μια κατεύθυνση στην αναζήτηση της προέλευσης των παραδόσεων για Καλικάντζαρους. Ουσιαστικά «παγανά» θα πει «χωριάτικα» - από το λατινικό paganus = χωριάτης, ταυτόχρονα όμως η λέξη συγγενεύει και με λέξεις που αφορούν τις παλιές θρησκείες. Λέγοντας «παγανιστής» & «παγανιστικό» εννοούμε τις Ελληνικές (αλλά και γενικότερα της «Εθνικές», πολυθεϊστικές και πανθεϊστικές λατρείες).
Με δεδομένο το ότι αυτές συνεχιζόταν υπογείως (χθόνια, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά) για πολλούς αιώνες στη Βυζαντινή εποχή, μπορούμε να φανταστούμε ότι υπήρχε μια τουλάχιστον εποχή κατά την οποία οι Καλικάντζαροι ήταν εντελώς πραγματικοί για τους κατοίκους της Ελληνικής υπαίθρου. Ήταν οι ομάδες των περιπλανώμενων μελών των παλαιότερων θρησκειών, που ζούσαν σε κοινωνική απομόνωση (στην καλύτερη περίπτωση) και πιθανώς να αναγκαζόταν να κατέβουν από τα βουνά για να κλέψουν τρόφιμα σαν Καλικάντζαροι, ιδιαίτερα στη διάρκεια του χειμώνα όταν είναι δύσκολο να βρεθεί τροφή στα δάση. Ίσως η ονομασία «Καλοί των Ορέων», να προέρχεται από αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Άλλωστε η σημερινή παραδοσιακή εικόνα των Καλικάντζαρων, διαμορφώθηκε κατά την ύστερη Βυζαντινή περίοδο και κατά την Τουρκοκρατία.

Στην Ευρώπη


Σε πολλές χώρες της Ευρώπης πίστευαν ότι ο λυκάνθρωπος γεννιέται ή γίνεται τις μέρες των Χριστουγέννων. Στη Βενετία την παραμονή των Χριστουγέννων γεννιόντουσαν οι μάγισσες και οι στρίγγλες. Στη Γαλλία οι Loup-garous τριγυρνούσαν στους δρόμους τη νύχτα των Χριστουγέννων και έτρωγαν τα σκυλιά. Την ίδια νύχτα στις σκανδιναβικές δοξασίες έβγαιναν στους δρόμους τα trolls και άλλα σατανικά πλάσματα και οι άνθρωποι τα εξευμένιζαν με θυσίες. Στην Ισλανδία πίστευαν ότι κάθε Χριστούγεννα τα julesveinar κατέβαιναν από τα βουνά για να αρπάξουν παιδιά και να τα οδηγήσουν στις σπηλιές των ξωτικών. Στη Γερμανία, το δωδεκαήμερο ανέβαινε στη γη ο Άγριος Κυνηγός, η Λυσσασμένη Στρατιά, οι μάγισσες και οι τερατόμορφες γυναίκες που έκλεβαν τα μωρά από την κούνια τους, γι' αυτό οι άνθρωποι έπρεπε να κλειδώνονται μέσα μετά τη δύση του ήλιου και να μην κάνουν καμιά δουλειά εκείνες τις ημέρες.
Έως εδώ όμως, γιατί το θέμα είναι … ατελείωτο!

Πηγές:
www.mpa.gr , www. news.pathfinder.gr , http://chriscon.blogspot.com/, http://el.wikipedia.org,
«Εγκυκλοπαίδεια των Τεράτων»του Γιώργου Μπλάνα.

Υ.Γ. Πολύ θα ήθελα να μιλήσω για τους σύγχρονους Καλικαντζάρους αλλά ο χώρος δεν μου το επιτρέπει. Συνήθως τριγυρίζουν με στολές ή κουστουμαρισμένοι, αφού δεν έχουν την αίσθηση ότι οι γραβάτες μπορεί να τους πνίξουν, μα δεν είναι και λίγοι εκείνοι που φορούν μοντέρνες ενδυμασίες. Κοινό χαρακτηριστικό τους, ένα. Ρουφούν το αίμα του κοσμάκη…
Ας μη συνεχίσω όμως…

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ!
5/1/2010

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

ΦΥΣΑΕΙ Ο ΜΠΑΤΗΣ

Η ΒΑΡΒΑΡΑ

Στίχοι: Πάνος Τούντας
Μουσική: Πάνος Τούντας
Πρώτη εκτέλεση: Στελλάκης Περπινιάδης


Η Βαρβάρα κάθε βράδυ στη Γλυφάδα ξενυχτάει
και ψαρεύει τα λαβράκια, κεφαλόπουλα, μαυράκια
Το καλάμι της στο χέρι, κι όλη νύχτα στο καρτέρι
περιμένει να τσιμπήσει το καλάμι να κουνήσει

Ένας κέφαλος βαρβάτος, όμορφος και κοτσονάτος
της Βαρβάρας το τσιμπάει, το καλάμι της κουνάει
Μα η Βαρβάρα δεν τα χάνει τον αγκίστρωσε τον πιάνει
τον κρατά στα δυο της χέρια και λιγώνεται στα γέλια

Κοίταξε μωρή Βαρβάρα, μη σου μείνει η λαχτάρα
τέτοιος κέφαλος με νύχι, δύσκολα να σου πετύχει
Βρε Βαρβάρα μη γλιστρήσει και στη θάλασσα βουτήξει
βάστα τον απ' το κεφάλι μη σου φύγει πίσω πάλι

Στο καλάθι της τον βάζει κι από την χαρά φωνάζει
έχω τέχνη έχω χάρη ν' αγκιστρώνω κάθε ψάρι
Για ένα κέφαλο θρεμμένο όλη νύχτα περιμένω
που θα 'ρθεί να μου τσιμπήσει το καλάμι να κουνήσει